Zgodovina

Za začetek organiziranega delovanja naše zbornice štejemo ustanovitev Društva obrtnikov občine Slov. Konjice. Medtem ko so se obrtniki lahko najprej prostovoljno vključevali v svojo organizacijo, pa je Obrtni zakon, ki je bil sprejet  6. decembra 1978 določil, da se morajo obvezno včlaniti v obrtno združenje.

Obrtno združenje Občine  Slov. Konjice je bilo ustanovljeno 21. decembra 1978  na zboru samostojnih obrtnikov, ki je potekal  v Domu Družbeno političnih organizacij v Tepanju. Na zboru je bilo navzočih 108 obveznih članov.

Za prvega predsednika Obrtnega združenja Slov. Konjice  je bil izvoljen g. Tone Ofentavšek  in funkcijo predsednika opravljal do leta 1984.

Drugi  predsednik združenja, g. Jože Kuzman je to institucijo vodil do leta 1986, ko so bile izvedene volitve v organe upravljanja za mandatno obdobje 1986 – 1990, na katerih je bil za novega predsednika izvoljen g. Franc Brglez.

Leta 1990 je funkcijo  prevzel g. Jože Soršak. V tam obdobju se je Obrtno združenje Slov. Konjice preimenovalo v Obrtno zbornico Slov.Konjice.

Z nastopom novega mandata leta 1994 je za predsednika bil izvoljen g. Karel Zidanšek.

Leta 1995 se je Obrtna zbornica Slov. Konjice, skladno s takrat sprejetim Obrtnim zakonom, preimenovala v Območno obrtno zbornico Slov.Konjice.

G. Karel Zidanšek je zbornici predsedoval do leta 2002.

Od leta 2002 pa do leta 2008  je na čelu Območne obrtne zbornice Slov. Konjice bil g. Milan Padežnik.

Leta 2008 se zbornica preimenuje v Območno obrtno-podjetniško zbornico Slov. Konjice  in se vpiše v register območnih obrtno-podjetniških zbornic pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Od leta 2008 do 2018 je funkcijo predsednika opravljal g. Marjan Borovnik.

15.10.2018 je na seji novo izvoljene skupščine za predsednika zbornice bil soglasno potrjen g. Ivan Furman.

Strokovna, administrativno-tehnična in druga opravila za zbornico opravlja strokovna služba. Od nastanka  združenja, pa do leta 1993  jo je vodila sekretarka  ga. Irena Pirnat, od leta 1993 pa do leta 2001 sekretar g. Branko Punčuh, od leta 2001  dalje pa sekretarka OOZ ga. Milena Brdnik. Od leta 1992 je na zbornici zaposlena tudi strokovna sodelavka ga. Mateja Košir.

 

Dom obrtnikov