Vodstvo in organi upravljanja

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so: skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice upravnega odbora zbornice. Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora zbornice in poslanec v skupščini OZS. Predsednik OOZ Slov. Konjice  v mandatnem obdobju 2022-2026 je Ivan Furman. 

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora.  Podpredsednik OOZ Slov. Konjice v mandatnem obdobju 2022-2026 je Uroš Fijavž.

Skupščina je najvišji organ upravljanja in  v mandatnem obdobju 2022-2026 šteje 19 poslancev: Ivan Furman, Mateja Berdnik, Matija Borovnik, Marko Brezovšek, David Brglez, Dragica Cvelfer, Jože Čakš, Borut Fijavž, Bojan Fijavž, Uroš Fijavž, Vladimir Keber, Franc Leva Bukovnik, Aleksander Marguč, Borut Marguč, Urška Podgrajšek, Barbara Podgrajšek, Eva Potočnik, Matej Senica in Nina Sešlar.

Upravni odbor je organ upravljanja in šteje 11 članov: Ivan Furman, Uroš Fijavž, Mateja Berdnik, Matija Borovnik, Dragica Cvelfer, Jože Čakš, Borut Fijavž, Aleksander Marguč, Borut Marguč, Barbara Podgrajšek in Matej Senica.

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice in sicer izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice ter finančno materialno poslovanje zbornice. Šteje 3 člane: Boris Škrinjar (predsednik), Urška Korošec in Peter Venko.