Vodstvo in organi upravljanja

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so: skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice upravnega odbora zbornice. Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora zbornice in poslanec v skupščini OZS. Predsednik OOZ Slov. Konjice  v mandatnem obdobju 2018-2022 je Ivan Furman. 

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora.  Podpredsednik OOZ Slov. Konjice v mandatnem obdobju 2018-2022 je Uroš Fijavž.

Skupščina je najvišji organ upravljanja in  v mandatnem obdobju 2018-2022 šteje 23 poslancev: Ivan Furman, Mateja Berdnik, Matija Borovnik, David Brglez, Dragica Cvelfer, Jože Čakš, Borut Fijavž, Uroš Fijavž, Silvo Jakob, Darko Krajnc, Aleksander Marguč, Borut Marguč, Viljem Mernik, Sonja Mikek, Barbara Podgrajšek, Srečko Ravničan, Nina Sešlar, Jože Skrbinšek, Boris Škrinjar, Andraž Tehovnik, Peter Venko, Marjan Vezenšek in Aleš Vezjak.

Upravni odbor je organ upravljanja in šteje 11 članov: Ivan Furman, Uroš Fijavž, Mateja Berdnik, Matija Borovnik, Dragica Cvelfer, Jože Čakš, Borut Fijavž, Aleksander Marguč, Borut Marguč, Sonja Mikek in Boris Škrinjar.

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice in sicer izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice ter finančno materialno poslovanje zbornice. Šteje 3 člane: Marjan Borovnik  (predsednik), Mateja Kolar, Janez Skerbinek.