Katalog informacij javnega značaja OOZ Slovenske Konjice

 1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenske Konjice
Skrajšani naziv OOZ  Slov. Konjice
Naslov Celjska cesta 2
Pošta 3210 SLOVENSKE KONJICE
Telefon 03/757 27 50, 03 757 27 51
Telefaks 03/757 27 55
E-pošta info@ooz-konjice.si
Predsednik OOZ Ivan Furman
Odgovorna oseba Milena Brdnik, sekretar
Datum prve objave kataloga 31.12.2005
Datum zadnje spremembe 11.9.2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://www.ooz-konjice.si
Druge oblike kataloga /
 1. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa 

 • Opis delovnega področja zbornice
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Organigram

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samouprave lokalne skupnosti

 • Obrtni zakon
 • Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Vizija in strateške usmeritve obrtno-zborničnega sistema
 • Letni Program dela OOZ Slov. Konjice

2e. Seznam vrst upravnih postopkov

 • Obrtna dovoljenja in obrtni register

2f. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

 • Obrtni register

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Obrtni register

2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Statut OOZ Slov. Konjice
 • Vizija in strateške usmeritve obrtno-zborničnega sistema
 • Izobraževanje
 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

3a. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta:

 • Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ, so dostopne vsakomur, ki imajo dostop do interneta na naslovu www.ooz-konjice.si

Opis »fizičnega« dostopa:

 • Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

Uradne ure:

 • Ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 15.00
 • Sreda od 7.30 do 16.00
 • Petek od 7.30 do 14.00
 1. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
 • Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
 • Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
 • Izobraževanje
 • Sejmi
 • Pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
 • Obračun in plačevanje dajatev po davčni zakonodaji
 • Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register
 • Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih)
 1. Izvajanje javnih pooblastil:
 • Izdaja obrtna dovoljenja ter vodi obrtni register
 1. Državni predpisi:
 • Obrtni zakon
 • Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti

Odgovorna oseba za dajanje informacij: Milena Brdnik, sekretar

Predsednik OOZ Slov. Konjice: Ivan Furman, predsednik

Avtor: Milena Brdnik