Zaposlitev invalida in odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

| 23. 2. 2018
Z že sprejeto novelo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. list RS, štev. 87/2011), s sprejemom Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov ter imenovanjem Komisije za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu, so bili s 1. januarjem 2006 izpolnjeni vsi formalni pogoji, za začetek postopkov za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu.

Uzakonitev te možnosti je v dogovoru s socialnimi partnerji hkrati prinesla uvedbo kvotnega sistema zaposlovanja invalidov.

Kvotni sistem zaposlovanja invalidov uvaja dolžnost delodajalca, da zaposluje invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu, ki je po zakonu dolžan zaposlovati invalide. Obvezno zaposlovanje invalidov oziroma kvotno zaposlovanje invalidov je predpisal 62. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Zavezanci za izpolnjevanje kvote so po Uredbi vsi delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe ali oseba javnega prava, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev.

Kvota se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).

ZAPOSLITEV INVALIDA

Na podlagi 26. člena  Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) se lahko sklene pogodba o zaposlitvi brez javne objave.

Kakšne so pravice in obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo delavca/invalida?

– Na podlagi 28. člena Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1 (Ur. list RS, štev. 21/2013 ) sme delodajalec od kandidata zahtevati le predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela.

– Pri zaposlovanju lahko delodajalec preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov za       opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

– Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu (delo, ki ga bo opravljal delavec – invalid mora ustrezati omejitvam, ki izhajajo iz odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

– Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali ugotovitev zdravstvene zmožnosti  kandidata se ne sme nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom, za katerega   se sklepa pogodba o zaposlitvi.

– Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolžan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.

Pred zaposlitvijo invalida je priporočljivo pridobiti dopolnilno izvedensko mnenje Invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predložiti delovno dokumentacijo Obr. DD-1 o ustreznosti dela invalida, izhajajoč iz omejitev odločbe ZPIZ-a. (lahko zahtevata tako delavec kot delodajalec)

MOŽNOST ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI INVALIDU

Odpovedni razlogi invalidu brez posebnega varstva

Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi:

v primeru izrednih odpovednih razlogov,
v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov,
v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi razlogov nesposobnosti, če razlog nesposobnosti ni povezan z invalidnostjo in če ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov zaradi invalidnosti,
v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca

Odpovedni razlogi invalidu s posebnim varstvom

V skladu z določbo 102. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko delodajalec zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo priznane pravice na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na območju Republike Slovenije, odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi o delovnih razmerjih le v primeru, če mu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega razloga utemeljeno ne more zagotoviti pravice do premestitve na drugo delovno mesto brez ali po končani poklicni rehabilitaciji oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega.

Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi v naslednjih primerih:

a) če prenehajo potrebe po opravljanju dela invalida pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca (poslovni razlog), delodajalec pa delavcu utemeljeno ne more zagotoviti pravice do premestitve na drugo delovno mesto oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega, ali

b) če delavec invalid ni zmožen opravljati dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s posebnimi predpisi (razlog nezmožnosti) delodajalec pa delavcu utemeljeno ne more zagotoviti pravice do premestitve na drugo delovno mesto oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu je treba upoštevati tudi 114. člen ZDR-1, ki se nanaša na posebno pravno varstvo delavcev pred upokojitvijo ter so dopolnili 58 let starosti  ali pa ne glede na starost, če delavcu do pogojev za starostno upokojitev manjka 5 let ali manj ter 116. člen, ki se nanaša na invalide ter odsotne z dela zaradi bolezni.

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Pri delodajalcu, ki ima najmanj pet zaposlenih delavcev, ugotovi razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu. V Komisiji je predstavnik ZPIZ, predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za delo, predstavnik zavoda za zaposlovanje ter predstavnik delodajalcev in predstavnik sindikatov.

Po 1.1.2018 začne predlagatelj postopek za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi s predlogom, ki ga vloži pri Območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na območju katere ima sedež.

Dokumentacijo, ki jo mora predložiti delodajalec skupaj  s predlogom določa 4. člen Pravilnika o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Komisija poda mnenje za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi  ugotovitev Območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na območju katere ima sedež ter delovne dokumentacije.

Delodajalec, ki ima manj kot pet zaposlenih delavcev, lahko delavcu – invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi ne da bi bil dolžan pridobiti soglasje Komisije razen, če bi to zahteval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, zavarovanec ali delodajalec.

Delovni invalid, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi lahko uveljavlja pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, po izteku teh pravic pa pravice po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Noben predpis ne določa, kolikokrat lahko delodajalec na komisijo poda vlogo zoper istega delavca, kar pomeni, da lahko delodajalec podaja vloge, dokler ne pridobi pozitivnega mnenja.

Staša Pirkmaier, svetovalka SC OZS

kategorija: Obvestila

Komentiranje je zaprto.