Statut OOZ Slovenske Konjice

Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000, 42/2002, 31/2003 Odl.US: U-I-90/99-30, 18/2004, 40/2004-UPB1, 117/2006-ZDavP-2, 102/2007, 30/2013 (36/2013 popr.)) in 19. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenske Konjice z dne 07.04.2008,  je Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenske Konjice na svoji 1. redni seji dne 27.1.2014, po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sprejela

STATUT

OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENSKE  KONJICE

I. Splošne določbe
1. člen

(1) Območna Obrtno-podjetniška zbornica Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je oseba javnega prava in je samostojna strokovno-poslovna, nestrankarska, organizacija.

2. člen

(1) V zbornico in hkrati Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji.

(2) V zbornico in hkrati  OZS se lahko zaradi zagotavljanja skupnih interesov in strokovnosti, včlanijo tudi vse druge fizične in pravne osebe.

(3) Zbornica je pristojna za včlanitev tistih subjektov, ki imajo na območju delovanja zbornice:

a)    registriran poslovni naslov;
b)    registriran naslov stalnega prebivališča, v kolikor subjekt nima poslovnega naslova registriranega v Poslovnem registru Slovenije.

(4) Za člane, ki nimajo poslovnega naslova registriranega v Republiki Sloveniji ali niso državljani Republike Slovenije, je pristojna OOZ po izbiri člana.

3. člen

(1) Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov.

(2) V organe zbornice so lahko izvoljeni oziroma imenovani ter v njih delujejo predstavniki članov iz 2. odstavka 11. člena Statuta.

II. Ime in sedež zbornice
4. člen

(1) Zbornica je pravna oseba javnega prava s firmo: Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenske Konjice.

(2) Sedež zbornice je: Celjska cesta 2, 3210 Slov. Konjice

(3) Skrajšana firma zbornice je: OOZ Slov. Konjice

(4) Firma zbornice v angleškem  jeziku je: Regional Chamber of Craft and Small Business Slovenske Konjice.

(5) Zbornica ima svoj znak, ki je kvadratne oblike, z vrisanim enim večjim in tremi manjšimi krogi. Znak se uporablja enobarvno ali v kombinaciji dveh barv. Sestavni del znaka je napis Območna obrtno-podjetniška  zbornica  Slovenske Konjice ali kratica OOZ Slov.Konjice.

(6) Žig zbornice je okrogle oblike, z besedilo Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenske Konjice

(7) Zbornica nadaljuje tradicijo Obrtnega združenja občine Slovenske Konjice in njenih nadaljnjih oblik združevanja obrtnikov.

(8) Zbornica je vpisana v registru območnih obrtno-podjetniških zbornic pri OZS.

III. Območja delovanja zbornice

5. člen

(1) Zbornica deluje na območju občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče.

(2) Območje delovanja zbornice se vpiše v Register območnih obrtno-podjetniških zbornic pri OZS.

(3) Območje delovanja zbornice se lahko spremeni na podlagi sklepa o spremembi območja delovanja zbornice, ki ga sprejme skupščina zbornice.

(4) Sklep je sprejet ter velja pod pogojem, da je v celoti usklajen s sklepom vsaj še ene območne obrtno-podjetniške zbornice, ki spreminja območje delovanja.

(5) Sprememba območja delovanja zbornice predstavlja spremembo statuta ter začne veljati z dnem veljave čistopisa statuta, skladno s 3. odstavkom 61. člena statuta.

(6) Za zastopanje interesov svojih članov pred organi lokalnih ali regionalnih skupnosti se zbornica lahko povezuje z drugimi območno obrtno-podjetniškimi zbornicami.

IV. Dejavnost

6. člen

(1) Zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS.

(2) Med naloge iz prejšnjega odstavka spada predvsem:

a)    zastopanje interesov članov pred lokalnimi oziroma regionalnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske politike, s sodelovanjem v postopkih njihovega spreminjanja in oblikovanja mnenj, stališč in predlogov gospodarstva za spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike;
b)    sodelovanje preko OZS pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije;
c)    sodelovanje pri izvajanju nalog, ki jih izvaja OZS na podlagi posamičnega ali skupinskega medsebojnega interesa za uresničitev posameznih ciljev in nalog ali skupno zastavljenih nalog z namenom zagotavljanja celovitosti delovanja obrtno zborničnega sistema;
d)    posredovanje informacij OZS za pospeševanje razvoja podjetništva, za spremljanje in obravnavo problematike obrti;
e)    opravljanje splošnega strokovnega svetovanja in nudenje splošne strokovne pomoči članom;
f)    organiziranje izobraževanja in usposabljanja članov in pri njih  zaposlenih;
g)    informiranje članstva;
h)    organiziranje in udeležba na sejmih in drugih prireditvah (razstave, kongresi …);
i)    strokovna pomoč članom pri nastopu na domačem in tujem trgu;
j)    opravljanje raznih poslovnih storiteve članom, kadar je za to izkazan interes;
k)    ugotavljanje dobrih poslovnih običajev;
l)    skrb za ohranjanje in razvoj tradicionalnih in umetnostnih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način ter sodelovanje pri različnih oblikah promocije obrti in podjetništva;
m)    usklajevanje, zastopanje interesov članov in vzpodbujanje uvajanja sodobnih tehnologij, promoviranje politike kakovosti, sodobnih metod vodenja in organiziranja obratovalnic in družb ter drugih elementov izobraževanja pri delu in poslovanju;
n)    razvijanje informacijskega sistema in posredovanje sodobnih marketinških in tehnično-tehnoloških informacij doma in v tujini ter v ta namen sodelovanje z drugimi informacijskimi sistemi, predvsem z informacijskim sistemom OZS;
o)     aktivno sodelovanje v celovitem informacijskem obrtno zborničnem sistemu;
p)    spodbujanje strokovne, kulturne in družabne dejavnosti oz. vodenje kulturne, športne, rekreacijske in tekmovalne dejavnosti svojih članov;
q)     izvajanje upravnih in drugih zadev v skladu z zakoni in drugimi predpisi (dejavnost točke VEM, …);
r)    sodelovanje z drugimi organizacijami na domačem in tujih trgih;
s)    sodelovanje in včlanjevanje v regionalna in mednarodna združenja obrti;
t)    ustanavljanje in soustanavljanje  gospodarskih subjektov, ki opravljajo dejavnosti v interesu članov zbornice;
u)    opravljanje vseh drugih poslov, ki so potrebni za obstoj zbornice in za opravljanje njenih dejavnosti;
v)    opravljanje drugih nalog v interesu članov, ki so opredeljene v tem statutu ali letnih programih dela.

(2) Zbornica lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava dejavnosti. Zbornica lahko opravljanje posameznih del s pogodbo poveri tudi drugi fizični ali pravni osebi, če je to gospodarno in smotrno.

(3) Zbornica lahko na podlagi posamičnega ali skupnega interesa za uresničitev ciljev in nalog sodeluje z OZS in drugimi območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami.

(4) Za podrobno ureditev medsebojnega sodelovanja ter obveznosti in odgovornosti lahko zbornica z OZS sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju

7. člen

(1) Poleg sredstev iz članarine, posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, plačil za opravljene storitve ter proračunskih sredstev lokalnih skupnosti  zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane ter opravljanjem drugih nalog, skladno s sklepom skupščine zbornice in statutom zbornice.

8. člen

(1) Dejavnosti zbornice se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje:

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

9. člen

(1) Zbornica za vsako leto posebej sprejme program dela in finančni načrt, ki poleg določb tega statuta, predstavlja temeljne usmeritve za delo zbornice.

10. člen

(1) Delo zbornice je javno.

(2) Zbornica lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki in opravila niso dostopni javnosti.

(3) Zbornica ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

(4) Zbornica lahko preko tiskanih in elektronskih medijev redno obvešča svoje člane in javnost o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za člane.

V. Članstvo ter pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice

11. člen

(1) Glede vstopa, izstopa in prenehanja članstva se uporabljajo določbe Statuta OZS.

(2) Pravice in obveznosti člana v zbornici zastopa:

a)    fizična oseba – osebno;
b)    samostojni podjetnik – osebno podjetnik,  zakoniti zastopnik ali prokurist;
c)    pravna oseba lastnik – družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist.

(3) Status mora biti razviden iz Poslovnega registra Slovenije ali drugih uradnih evidenc.

12. člen

(1) V primeru, ko član grobo krši dobre poslovne običaje ali poslovno moralo, oziroma s svojimi ravnanji škodi ugledu zbornice ali OZS ali ne izpolnjuje svojih obveznosti in odgovornosti lahko Upravni odbor zbornice poda Upravnemu odboru OZS predlog, da se člana izključi iz članstva OZS in hkrati zbornice.

(2) O predlogu zbornice odloča Upravni odbor OZS, skladno z določbami Statuta OZS.

13. člen

(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice so zlasti:

a)    aktivna volilna pravica v organe zbornice;
b)    aktivna in pasivna volilna pravica v druge oblike delovanja in odločanja v zbornici (sekcije, odbori,.…) oziroma zbornice (člani teles oziroma organov drugih pravnih oseb,…), v skladu s statutom;
c)    sodelovanje v projektnih svetih in delovnih skupinah, ki se ustanovijo občasno oziroma po potrebi;
č)  udeležba pri upravljanju zbornice na podlagi tega statuta;
d)    dajanje pobud in predlogov za sprejemanje sprememb in dopolnitev zakonov in drugih predpisov;
e)    dajanje pobud in predlogov za aktivnosti zbornice, ki jih potrebujejo člani;
f)    uporaba storitev in druge strokovne pomoči, ter koriščenje ugodnosti, ki jih nudi  zbornica;
g)    uresničevanje sprejetih sklepov organov zbornic;
h)    spoštovanje dobrih poslovnih običajev in kodeksa poslovne morale, sprejetih v zbornici;
i)    dajanje splošnih in posebnih informacij za potrebe opravljanja dejavnosti zbornice in uresničevanja interesov članov v zbornici;
j)    redno plačevanje članarine.

VI. Organi in organizacija zbornice

14. člen

(1) Zbornico upravljajo člani v organih zbornice ter vsi člani v drugih oblikah delovanja in odločanja, v katere so člani lahko izvoljeni oz. imenovani pod pogoji in na način, določen v tem statutu in drugih aktih zbornice.

(2) Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oz. imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. V kolikor ima član do zbornice iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti dospele, zapadle, neplačane obveznosti kadarkoli v času opravljanja funkcije je to lahko razlog za odpoklic oz. razrešitev.

(3) V primeru prenehanja članstva iz katerega koli razloga, članu prenehajo vse funkcije oziroma  v primeru prenehanja statusa člana, članu prenehajo vse funkcije v organih zbornice.

(4) Mandatna doba organov zbornice traja 4 (štiri) leta. Člani organov in drugih oblik delovanja in odločanja opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani, razen v primeru, ko so bili odpoklicani oziroma razrešeni.

(5) Za udeležbo na sejah voljeni oz. imenovani člani organov lahko prejemajo sejnino in nadomestilo za materialne stroške, če tako odloči Upravni odbor zbornice, kateri odloči tudi o njihovi višini.

(6) Posamezni član je lahko za predsednika zbornice ali za predsednika nadzornega odbora izvoljen  za polni mandat  največ dvakrat zaporedoma.

(7) Člani organov zbornice so lahko predčasno razrešeni. Razreši jih organ, ki jih je imenoval.

15. člen

(1) Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

1. Skupščina

16. člen

(1) Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 17 do 23 članov – poslancev.

(2) Pri sestavi skupščine se upošteva, sestava članov glede na dejavnosti tako, da je zastopanih čimveč različnih dejavnosti.

17. člen

(1) Poslance v skupščino zbornice volijo oziroma imenujejo člani zbornice na podlagi volitev, po postopku in pod pogoji, določenimi v sklepu o razpisu volitev. Posamezni poslanec je lahko po preteku mandata ponovno izvoljen oziroma imenovan za poslanca skupščine zbornice.

(2) Sklep o razpisu volitev je skupščina dolžna sprejeti najpozneje 3 (tri) mesece pred iztekom mandatne dobe organov zbornice.

(3) V primeru, da skupščina v roku iz prejšnjega odstavka volitev ne razpiše jih razpiše Upravni odbor zbornice.

18. člen

(1) Seje skupščine zbornice sklicuje na predlog Upravnega odbora zbornice predsednik zbornice, v primeru njegove odsotnosti pa s strani predsednika zbornice pooblaščen podpredsednik Upravnega odbora zbornice.

(2) Seje skupščine vodi predsednik delovnega predsedstva, ki ga za vsako sejo skupščine izvolijo poslanci skupščine izmed članov skupščine. Skupaj s predsednikom delovnega predsedstva, poslanci skupščine izvolijo še dva člana delovnega predsedstva.

(3) Način dela skupščine zbornice se lahko določi s poslovnikom.

19. člen

(1) Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge:

a)    sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
b)    potrjuje zaključni račun zbornice,
d)    sprejema program dela in finančni načrt zbornice ter njune spremembe in dopolnitve,
e)   odloča o dodatnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi,
c)    odloča o prodaji nepremičnin v lasti zbornice in o nakupu nepremičnin,
d)    voli in razrešuje predsednika zbornice ter predsednika in člane nadzornega odbora,
e)    razpisuje volitve, način volitev in rok izvedbe volitev v organe zbornice ter določa rok za izvedbo volitev v druge organizacijske oblike v zbornici, določene s tem statutom,
f)    na predlog predsednika upravnega odbora zbornice imenuje in razrešuje člane upravnega odbora,
g)    na predlog upravnega odbora zbornice odloča o ustanavljanju in prenehanju podjetij zbornice ter opravlja funkcijo ustanovitelja v teh podjetjih,
h)    sprejema odločitve in opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in drugimi predpisi.

20. člen

(1) Skupščina zbornice zaseda najmanj enkrat letno oziroma po potrebi, da razrešuje vprašanja iz njene pristojnosti.

(2)  Sklic seje skupščine lahko zahteva upravni odbor, nadzorni odbor, najmanj 1/3 poslancev skupščine ali najmanj 1/3 sekcij zbornice.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena statuta, je predsednik zbornice dolžan sklicati sejo skupščine zbornice najkasneje na 30. (trideseti) dan od dneva prejema zahtevka. V primeru, da predsednik zbornice ne skliče seje skupščine v določenem roku, lahko sejo skupščine skliče predlagatelj.

21. člen

(1) Skupščina je sklepčna, če je na njeni seji navzoča več kot polovica poslancev.

(2) Skupščina sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih poslancev na seji.

(3) Kadar skupščina sprejema oziroma odloča o:

a)    sprejemu statuta zbornice, njegovih spremembah in dopolnitvah,
b)    spremembi območja delovanja zbornice,
c)    sklepih glede izvedbe postopka prenehanja zbornice,
d)    sprejemu programa dela in finančnega načrta zbornice,
e)    prodaji nepremičnin v lasti zbornice in nakupu nepremičnin,

je za sprejem potrebna 2/3 večina glasov prisotnih poslancev na seji skupščine.

22. člen

1) Če je seja skupščine nesklepčna, lahko predsednik v roku ene (1) ure ponovno skliče sejo skupščine z enakim dnevnim redom.

(2) Sklicana seja skupščine iz 1. odstavka tega člena je sklepčna ne glede na število prisotnih poslancev.

(3) V vabilu za sklic seje skupščine je vse povabljene potrebno opozoriti na določili 1. in 2. odstavka tega člena.

23. člen

(1) Na predlog oziroma zahtevo upravnega odbora zbornice lahko predsednik izjemoma skliče pisno sejo skupščine zbornice.

(2) Pisna seja skupščine se lahko izjemoma skliče za obravnavo vseh zadev, ki so v pristojnosti obravnavanja in odločanja skupščine, razen v primerih odločanja o zadevah iz tretjega odstavka 21. člena statuta zbornice in v primerih volitev v organe zbornice.

24. člen

(1) Poslancu v skupščini zbornice lahko predčasno preneha mandat v primeru odpoklica oziroma razrešitve.

(2) Skupščina lahko praviloma odpokliče oziroma razreši poslanca v skupščini zbornice:

a)    če izgubi status iz 2. odstavka 11. člena Statuta,
b)    če se neupravičeno ne udeležuje sej skupščine,
c)    na njegovo željo,
č)    iz drugih subjektivnih razlogov (smrt, bolezen ipd.),
d)    če s svojim dejanjem ravna v nasprotju z določili tega statuta in s tem ovira delo skupščine ali škoduje članom zbornice.

(3)    Predlog za razrešitev oziroma odpoklic poslanca lahko da Upravni odbor zbornice.

(4)    Funkcijo poslanca, ki mu je predčasno prenehala funkcija pevzame do izteka mandata naslednji kandidat, ki je dobil naslednje največje število glasov na listi področja, ki ga zastopa.

2. Upravni odbor
25. člen

(1) Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 7 do 9  članov iz vrst članov zbornice.

(2) Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.

(3) Pri sestavi upravnega odbora je predsednik zbornice dolžan upoštevati, da v članstvo vključi:

a)    predstavnike različnih dejavnosti
b)    predstavnike iz vseh treh občin

(4) V primeru, da se član upravnega odbora neupravičeno ne udeleži 3 (treh) sej upravnega obdora lahko predsednik zbornice izmed poslancev skupščine izbere drugega člana.

(5) Izmed članov upravnega odbora predlaga predsednik zbornice  2 (dva) podpredsednika upravnega odbora.

26. člen

(1) Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

a) skrbi in odgovarja za uresničevanje sklepov, odločitev in priporočil skupščine,
b) sprejema zaključni račun zbornice,
c) sprejema kadrovski plan strokovnih služb zbornice
č) na predlog predsednika zbornice potrjuje zaposlitev delavcev v strokovne službe,
d) obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe ter jih posreduje skupščini,
e) odloča o sklicu seje skupščine zbornice,
f) obravnava in daje pobude za sprejem zakonov in drugih aktov v skladu s svojimi pristojnostmi,
g) odloča o specifičnih zadevah s finančnega načrta, o njegovem rebalansu in o spremembah postavk v okviru sprejetega finančnega načrta,
h) gospodari z nepremičninami in premoženjem zbornice,
i) imenuje svoje stalne odbore in občasna telesa (komisije,  projektne skupine, itn),
j)  odloča o ustanavljanju, združitvi in ukinitvi sekcij,
k)  skrbi za usklajevanje dela in postopkov z drugimi zbornicami,
l)  odloča o vključitvi zbornice v  mednarodne organizacije,
m) imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa organov in organizacij, ki so lahko izjemoma tudi zaposleni v obrtno-zborničnem sistemu zbornici v kolikor je to smotrno in gospodarno,
n) določa, katere listine in podatki se štejejo za poslovno tajnost zbornice,
o) obravnava, sprejema splošne akte zbornice, razen tistih, ki so v pristojnosti sprejemanja skupščine, nadzornega odbora in sekretarja zbornice,
p)     imenuje in razrešuje odgovornega urednika ter na predlog odgovornega urednika sprejme programsko zasnovo medija,
r) obravnava predloge za zmanjšanje ali odpis članarine in mnenje o tem posreduje Upravnemu odboru OZS,
s)  določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se članom zaračunavajo ter cenike,
š) odloča o pristopu in podpisovanju listin o poslovnem sodelovanju z drugimi zbornicami      in asociacijami,
t) daje soglasje da OZS na zbornici vodi postopke izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter sprememb podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje,
u)    odloča in sklepa o vseh drugih zadevah, za katere je pooblaščen na podlagi tega statuta, drugih splošnih aktov zbornice in drugih predpisov.

27. člen

(1) Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov upravnega odbora ali drug pooblaščen član, če ga za to pooblasti predsednik.

(2) Seje upravnega odbora so sklepčne, če je na njih prisotna več kot polovica članov.

(3) Upravni odbor sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov, prisotnih na seji upravnega odbora.

(4) O sejah upravenga odbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik upravnega odbora in zapisnikar.

(5)    Na sejo upravnega odbora je po potrebi vabljen tudi predsednik nadzornega odbora.

(6)    Vabljeni lahko sodelujejo v razpravi ter pri oblikovanju stališč in sklepov, nimajo pa pravice glasovanja.

28. člen

(1) Za kvalitetno opravljanje nalog s svojega področja dela lahko upravni odbor imenuje stalne ali občasne odbore, ki imajo skupno s predsednikom od 3 do 5  članov.

(2) Področja dela in pristojnosti posameznega odbora določi upravni odbor s sklepom.

29. člen

(1) Predsednik zbornice ima lahko posvetovalni organ – kolegij, ki šteje največ 5 (pet) članov in obravnava gradiva za seje upravnega odbora in druga gradiva, ki so potrebna za zastopanje interesov članstva.

(2) Sestavo kolegija določi predsednik zbornice.

30. člen

(1) Način dela upravnega odbora in njegovih odborov se lahko podrobneje določi še s poslovnikom.

3. Nadzorni odbor
31. člen

(1) Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in 2 (dva) člana, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

32. člen

(1) Nadzorni odbor nadzira:

a)    izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, in uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice,
b)    uporabo sredstev zbornice, finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice,
c)    izvajanje sprejetega programa dela zbornice.

33. člen

(1) Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora, ki ga na svoji seji, izmed sebe, imenujejo člani nadzornega odbora.

(2) Način dela nadzornega odbora se lahko ureja s poslovnikom.

4 . Organizacijsko-kadrovska komisija

34.člen

(1)  Organizacijsko-kadrovsko komisijo sestavljajo predsednik in 4 (štirje) člani.

35.člen
(1)  Organizacijsko-kadrovska komisija opravlja naslednje naloge:

(a)  predlaga in pripravlja postopek za razpis volitev v organe zbornice,
(b) vodi postopek evidentiranja kandidatov za organe zbornice ter presoja njihovo ustreznost glede na sprejete kriterije in pogoje ter daje v zvezi s tem predloge,
(c) pripravi predloge kandidatov iz vrst članov zbornice, za imenovanje predstavnikov zbornice v organe in telesa organov in organizacij ter kandidate za člane odborov in delovnih teles upravnega odbora,
(č) pripravlja predloge za povračila stroškov in izplačila nagrad oziroma sejnin za neprofesionalne funkcionarje zbornice in daje predloge v sprejem upravnemu odboru,
(d) opravlja naloge razpisne komisije, opravi razpis za sekretarja in opravi izbor,
(e) pripravlja predlog kadrovskega plana strokovnih služb zbornice,
(f) opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti zbornice in na podlagi pooblastil.

5. Predsednik zbornice

36. člen

(1) Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice.

(2) Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo 4 (štirih) let in je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen.

(3) Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice in poslanec v skupščini OZS.

37. člen

(1) Za predsednika zbornice je lahko izvoljen član zbornice, ki je državljan Republike Slovenije in je hkrati bodisi samostojni podjetnik posameznik bodisi družbenik z najmanj 25 % deležem v družbi (ki je član zbornice); in ima najmanj 4 leta izkušenj z delom v organih zbornice.

(2) Če predsedniku zbornice predčasno preneha mandat zaradi razrešitve, preneha mandat tudi vsem članom upravnega odbora. Skupščina podeli pooblastilo enemu izmed podpredsednikov Upravnega odbora. Pooblaščeni podpredsednik Upravnega odbora zbornice opravlja tekoče posle do izvolitve novega predsednika. Na prvi naslednji seji skupščine zbornice se izvoli novi predsednik za preostali del mandata.

38. člen

(1) Pooblaščen podpredsednik Upravnega odbora zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico in jo zastopa pri sklepanju pravnih poslov ter uresničuje sklepe skupščine in upravnega odbora zbornice.

VII. Sekcije in odbori
39. člen

(1) Glede na izkazan interes članov se v zbornici kot oblike samostojnega strokovnega delovanja in odločanja ustanavljajo sekcije in odbori  za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti, če so za to izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna sredstva za njeno delovanje.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za sekcije, ki so že ustanovljene in delujejo v zbornici.

40. člen

(1) O ustanavljanju, združitvi in ukinjanju sekcij odloča upravni odbor zbornice na podlagi predloga članov ali po lastni presoji.

(2) V primeru, da se predlagatelj ne strinja z odločitvijo upravnega odbora zbornice ima le-ta pravico, da v roku 10 dni poda zahtevo za ponovno obravnavo in odločitev na skupščini zbornice, ki je dokončna.

41. člen

(1) V sekcije se združujejo vsi člani zbornice, ki opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, z namenom opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost ali področje posamezne dejavnosti.

(2) Sekcije preko svojih organov sprejemajo stališča in predloge glede svoje dejavnosti in jih uveljavljajo v okviru upravnega odbora zbornice.

(3) Primarne naloge sekcij so:

a)    spremljanje zakonodaje s področja dejavnosti sekcije in priprava predlogov za njihove spremembe ali dopolnitve,
b)    zastopanje interesov članov sekcije pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb,
c)    aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov, predvsem na področju kakovosti, standardizacije in metrologije, uvajanje sodobnih tehnologij, metod vodenja in poslovanja,
č)    spremljanje pogojev poslovanja članov, njihovo medsebojno primerjanje in predlaganje njihovih sprememb,
d)    sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačem in tujih trgih,
e)    organiziranje aktivnosti za varovanje okolja in racionalno uporabo energije,
f)    opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja članov,
g)    oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in tudi drugih institucijah,
h)    ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev,
i)    posredovanje poslovnih informacij,
j)    opravljanje drugih nalog v skladu s programom dela sekcije.

(4) Sekcija za vsako leto lahko posebej sprejme svoj program dela, ki mora biti skladen s tem statutom, programom dela zbornice in njenim finančnim načrtom.

42. člen

(1) Vsaka sekcija ima članski in upravni odbor. Članski odbor sestavljajo vsi člani sekcije. Upravni odbor sekcije ima lahko 3 (tri) do 5 (pet) članov, ki se  volijo na članskem zboru za dobo 4 let.

(2) Ustanovni članski zbor sekcije skliče predsednik iniciativenga odbora za ustanovitev sekcije.

(3) Mandat članov upravnega odbora sekcije traja 4 (štiri)  leta in sovpada z mandatom organov zbornice.

43. člen

(1) Članski zbor sekcije razreši člana upravnega  odbora sekcije pred potekom mandata:

a)    če preneha opravljati obrtno ali obrti podobno dejavnost s področja dela sekcije,
b)    če s svojim delom ovira delo sekcije,
c)    če se neopravičeno ne udeleži več kot pol sej v enem letu,
č)   če je izgubil zaupanje članov, ki so ga izvolili,
d)    in iz drugih razlogov, navedenih v poslovniku sekcije.

(2) V primeru, da predčasno preneha mandat članu upravnega odbora sekcije, se na prvem naslednjem sestanku članskega zbora sekcije izvoli oziroma imenuje novi član upravnega odbora sekcije za preostali del mandata.

44. člen

(1)  Upravni  odbor sekcije izvoli izmed svojih članov neprofesionalnega predsednika, lahko pa tudi največ do dva podpredsednika.

(2) Upravni  odbor sekcije lahko razreši neprofesionalnega predsednika in podpredsednika v primeru, ko ta izgubi zaupanje članov upravnega odbora sekcije in iz razlogov, navedenih v poslovniku sekcije ter hkrati izvoli oziroma imenuje novega predsednika oziroma podpredsednika izvršilnega odbora izmed svojih članov za preostali del mandata.

(3) Predsednik upravnega odbora sekcije je hkrati predsednik sekcije.

45. člen

(1) Članski zbor sekcije je sklepčen, če je na seji prisotnih  najmanj polovica imenovanih ali izvoljenih in 10 % vseh članov.

(2) Upravni odbor sekcije je sklepčen, če je na seji navzoča najmanj polovica članov upravnega  odbora.

(3) Upravni  odbor sekcije sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov na seji. Kadar upravni  odbor sekcije odloča o imenovanju ali razrešitvi predsednika, je za sprejem odločitve potrebna 2/3 (dvotretjinska) večina glasov vseh članov upravnega odbora sekcije.

46. člen

(1) Upravni  odbor sekcije sprejema sklepe, stališča in predloge glede vseh nalog, ki jih ima sekcija po določbah tega statuta in svojih programih dela.

(2) Način dela upravnega  odbora sekcije  se opredeli s poslovnikom, ki se sprejme na članskem zboru v soglasju z upravnim odborom zbornice.

47. člen

(1) Sekcije imajo lahko tudi druge organe in telesa, vendar morajo za to pridobiti soglasje upravnega odbora zbornice. Sestavo in delovanje takšnih organov in teles, sekcije opredelijo v svojem poslovniku.

VIII. Oblike sodelovanja z OZS

48. člen

(1) Zbornica sodeluje z OZS v zvezi z vprašanji in nalogami, ki so opredeljene v tem statutu, ter na podlagi medsebojnih interesov ali skupno zastavljenih nalog, z namenom zagotavljanja delovanja OZS in zbornice kot celovitega zborničnega sistema.

(2) Uresničevanje zastavljenih nalog iz prejšnjega odstavka poteka preko organov v obliki pisnih informacij ali v obliki sestankov oziroma pogovorov s:

– predsedniki zbornic,
– predsedniki sekcij zbornic,
– sekretarji zbornic,
– delavci strokovnih služb zbornic.

(3) Pobudo za način sodelovanja lahko predlagajo zbornica in OZS, vsak na podlagi svojega ali skupnega interesa.

49. člen

(1) O sklepih in stališčih, ki jih sprejmejo na sestankih iz drugega odstavka 48. člena ter jih posredujejo zbornici, razpravljajo organi zbornice pristojni za posamezna vprašanja.

IX. Strokovna služba zbornice
50. člen

(1) Strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela opravlja strokovna služba zbornice.

(2) Podrobnejšo organizacijo strokovne službe, naloge, ki jih mora izvajati strokovna služba zbornice, določene s tem statutom, programom dela, finančnim načrtom in navodili organov zbornice so določene s posebnima aktoma o organizaciji strokovnih služb in sistemizaciji delovnih mest.

51. člen

(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih delavcev so urejene  v splošnih aktih, kolektivnih pogodbah, ki obvezujejo delodajalca in v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi.

X. Sredstva za delo zbornice

52. člen

(1) Sredstva za delo zbornice so:

a)    članarina;
b)    posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi;
č)    plačilo za opravljene storitve;
c)    proračunska sredstva lokalne skupnosti;
d)    drugi viri.

53. člen

(1) S članarino se financira spremljanje in obravnavanje problematike obrti, skrb za njen skladen razvoj, zastopanje interesov svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodenje obrtnega registra na območju delovanja zbornice, ter opravljanje nalog pomembnih za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS, zlasti:

a)    naloge zastopanja interesov gospodarstva v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike,
b)    naloge po obrtnem zakonu in tem statutu, ki se opravljajo po programih za potrebe članstva oziroma obrti;
c)    posamične oblike svetovanj in izvajanja strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne zahtevajo izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana po načelih svetovalnih organizacij;
č)    naloge informiranja in splošnega strokovnega svetovanja članstvu;
d)  naloge s področja izobraževanja članov,
e)  delovanje organov zbornice.

(2) S članarino se zagotavljajo tudi materialno kadrovski pogoji za delovanje zbornice ter sredstva za investicije, projekte in druge dogovorjene naloge zbornice.

(3) Druge storitve zbornica izvaja in zaračunava po tržnih načelih.

(4) Vsem članom, ki imajo plačano članarino in se izkažejo s vsakokrat veljavno člansko izkaznico se lahko nudijo članski popusti pri plačljivih storitvah.

(5) O dodatnih storitvah za člane, ki se financirajo iz članarine odloča Upravni odbor zbornice.

54. člen

(1) Zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane.

55. člen

(1) S finančnim načrtom zbornice se zagotavljajo sredstva za dejavnost zbornice, delovanje njenih organov, sekcij, strokovnih skupin in strokovnih služb.

(2) S finančnim načrtom zbornice se posebej opredeli obseg dejavnosti, ki se financirajo iz članarine članov ter drugega dela, ki se financira z ostalimi prihodki iz dejavnosti zbornice in drugimi viri.

XI. Ugotavljanje dobrih poslovnih običajev

56. člen

(1) Zbornica ugotavlja, oblikuje, sprejema in objavlja dobre poslovne običaje.

(2) Zbornica preverja obstoječe in nove poslovne običaje glede na njihovo skladnost s predpisi ter potrebnost in smotrnost na določenem območju ali dejavnosti.

57. člen

(1) Postopek ugotavljanja kriterijev dobrih poslovnih običajev, ki imajo krajevni pomen, se začne v zbornici, če gre za panožne običaje, pa v sekciji.

(2) O predlogih posameznih poslovnih običajev se opravi razprava med člani.

(3) Dobre poslovne običaje in kodekse poslovne morale sprejme upravni odbor zbornice.

XII. Častno članstvo, priznanja

58. člen

(1) Zbornica lahko za zasluge pri razvijanju obrtništva in zasebnega podjetništva ter aktivnega dela v zbornici podeli naziv častnega člana zbornice ter priznanja.

(2) Kriterije in način podeljevanja naziva častnega člana zbornice in priznanj se določi v posebnem pravilniku, ki ga sprejme skupščina zbornice.

(3) O podelitvi naziva častnega člana zbornice odloča skupščina zbornice s svojim sklepom, skladno z določili pravilnika iz prejšnjega odstavka.

XIII. Premoženje zbornice in prenehanje zbornice

59. člen

(1) Zbornica je pravni naslednik Obrtnega združenja Slovenske Konjice, ustanovljenega leta 1978 leta, in predhodnih oblik združevanja obrtnikov in s tem prevzame vse njihove pravice, obveznosti in odgovornosti.

(2) Premoženje zbornice, ki je bilo ustvarjeno na podlagi članarin in prostovoljnih prispevkov obrtnikov in premoženje, ki ga združujejo člani zbornice je zasebna lastnina in je nedeljiva med člane.

(3) Zbornica avtonomno uporablja in razpolaga s tem premoženjem, za uresničevanje namena in ciljev zaradi katerih je bila ustanovljena, kot izhaja iz 6. člena tega Statuta.

60. člen

(1) Zbornica lahko preneha, če v skladu s statutom tako odločijo njeni člani, z likvidacijo ali s stečajem, pri čemer se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo likvidacijo in stečaj gospodarskih družb.

(2) O prenehanju skladno s prejšnjim odstavkom odločajo člani na zboru članov z 2/3 večino glasov prisotnih članov na zboru članov. Glede sklica in sklepčnosti zbora članov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta o sklicu in sklepčnosti skupščine zbornice.

(3) Premoženje zbornice, v primeru prenehanja delovanja, se prenese na lokalno skupnost, drugo območno obrtno-podjetniško zbornico ali na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. V

sklepu o prenehanju delovanja, skupščina določi lokalno skupnost, drugo območno obrtno-podjetniško zbornico ali OZS, na katero se prenese njeno premoženje.

(4) Lokalna skupnost mora preneseno premoženje uporabiti izključno za uresničevanje namena podpore obrtništvu in podjetništvu. Vsaka uporaba prenesenega premoženja v nasprotju s prejšnjim stavkom je nična.

XIV. Sprememba statuta

61. člen

(1) Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo po enakem postopku kot statut sam.

(2) Statut se lahko sprejme po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora OZS.

(3) V primeru spremembe območja delovanja zbornice skladno se naredi čistopis statuta na podlagi sklepa o spremembi območja delovanja skupščine, po pridobitvi soglasja upravnega odbora OZS iz prejšnjega odstavka.

XV. Prehodne in končne določbe

62. člen

(1) Organi zbornice in člani organov, kot so bili izvoljeni oziroma imenovani, nadaljujejo z delom po določbah tega statuta, do prve izvedbe volitev in imenovanja organov zbornice, vendar najdlje do izteka mandata, s čimer jim preneha mandat.

(2) Skupščina zbornice lahko odloči, da se volitve za nov 4 letni mandat po določbah tega statuta izvedejo pred potekom mandata, v nasprotnem primeru mandat članov organov zbornice traja, kot je bil določen ob zadnjih volitvah, razen v primeru iz prvega odstavka.

(3) Razpis in izvedba volitev se izvede po določbah tega statuta.

63. člen

(1) Do uskladitve ostalih splošnih aktov zbornice se določbe le-teh še naprej uporabljajo, če niso v nasprotju s tem statutom; sicer pa smiselno upoštevajo določbe tega Statuta.

64. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut zbornice z dne 7.4.2008.

65. člen

(1) Statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini zbornice.

66. člen

(1) Statut se objavi na oglasni deski zbornice.

Predsednik OOZ Slov.Konjice
Marjan Borovnik

Številka: 1/2014
Datum: 27.1.2014