O zbornici

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slov. Konjice  je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija. Vpisana je v register območnih obrtnih zbornic pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije.

OOZ Slov. Konjice, v zemljepisnem pogledu, deluje na območju občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče.

V zbornico in hkrati Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v republiki Sloveniji.

Delovanje zbornice in temeljne usmeritve so opredeljene v statutu, ki je temeljni akt, tekoče delovanje pa je opredeljeno z letnim programom dela.

Osnovne dejavnosti:   

  • svetovalna dejavnost (svetovanje in pomoč pri odpiranju novih enot malega gospodarstva, svetovanje na različnih področjih poslovanja davčno področje, delovno-pravno, finančno in druga področja),
  • informativna dejavnost (obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajanje mesečnega Glasila, obveščaje članov in prenos informacij preko elektronske pošte, obveščanje članov o zakonskih novostih in spremembah, o aktivnostih v okviru zbornice: sejmi, strokovne ekskurzije, obračun plač in prispevkov …),
  • izvajanje e-VEM točke (registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo),
  • dodatna izobraževanja in usposabljanja (organiziranje in izvedba različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …),
  • informacijska dejavnost (ažurno vodenje in vzdrževanje obrtnega registra, pretok informacij in posredovanje informacij članom in širši javnosti, zbiranje aktualnih podatkov in informacij preko interneta in posredovanje le-teh članom in drugim zainteresiranim, vodenje in usklajevanje registra obrtnikov z registri drugih institucij),
  • izvajanje javnih pooblastil (izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov),
  • svetovanje in pomoč članom pri prijavljanju na razpise
  • dejavnost sekcij (reševanje strokovne problematike v okviru posameznih branž).